Adatkezelési tájékoztató

Az XXL Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

Adatkezelő megnevezése: Sodin Péter György e.v.
Adószáma: 69030639-1-22
Székhelye: 7911 Botykapeterd, Zrínyi utca 10.
Elektronikus címe: info@xxlmonstertruck.hu
Adatkezelő képviselője: Németh Martin


Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

Társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató útján Önt tájékoztatjuk a személyes adatai kezelését érintő szabályozásról weboldalunkra történő látogatása során.
Webhelyünk HTTPS-protokoll használatával készült. A HTTPS használatával küldött adatok védelmét a Transport Layer Security (TLS) protokoll biztosítja, amely a védelem három kulcsfontosságú rétegét nyújtja:

 • Titkosítás: Az átadott adatok titkosításával biztonságba helyezi azokat a lehallgatóktól. Ez azt jelenti, hogy webhelyek böngészésekor senki sem „férhet hozzá a felhasználó kommunikációjához, nem követheti őt több oldalon keresztül, illetve nem szerezheti meg az adatait.
 • Adatok integritása: Az adatokat nem lehet módosítani vagy megfertőzni átvitel közben – történjen ez akár szándékosan, akár gondatlanul – anélkül, hogy a rendszer ezt ne érzékelné.
 • Hitelesítés: Bizonyítja, hogy a felhasználók a megfelelő webhellyel kommunikálnak. Védelmet nyújt a közbeékelődéses támadással szemben.
 1. Weboldal használata során felmerülő adatkezelések
 2. Weboldalra történő regisztráció

A webshop online felületén a látogató regisztrálhat, mely során önkéntesen dönti el, hogy megadja-e a rendszer által kért személyes adatokat. A regisztráció során több, azonosításra alkalmas és kapcsolattartó adat megadására van szükség ahhoz, hogy a megrendelések későbbi teljesítése megtörténhessen (pl. név, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, felhasználó név, jelszó).

A regisztrációs űrlap kitöltésével egyidejűleg a felhasználó önkéntesen dönthet hírlevélre történő feliratkozásról is, azonban utóbbi nem feltétele a regisztrációnak.

A regisztráció befejezése előtt az érintett elfogadja az Adatkezelő adatkezelési szabályzatát/tájékoztatóját, valamint általános szerződési feltételeit (ÁSZF) aktív magatartással, azaz az elfogadás külön kijelölésével. Ez az érintett adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulását jelenti.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán regisztrált személyes adatainak megadása mellett

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím, felhasználó név, jelszó.

Az adatkezelés célja: Érintett adatainak rögzítése, hozzáférésének megadása a szolgáltatások igénybevételének vagy termék megvásárlásának megkönnyítése, valamint kapcsolattartás céljából.

Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott adatokat Adatkezelő az érintett törlés iránti kérelméig kezelheti. Ez alól kivételt képeznek azok az adatok, amelyek a számviteli jogszabályi előírások folytán a könyvviteli elszámolást közvetve vagy közvetlenül alátámasztó számviteli bizonylatot alátámasztják, melyeket 8 évig olvasható formában meg kell őriznie Adatkezelőnek a könyvviteli feljegyzések hivatkozása alapján.

Adatfeldolgozó: Icon Media Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Pásztor u. 17.) online tárhely/weboldal technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

 

Adatfeldolgozó: Equionia Kft. (székhely: 1174 Budapest, Koch Aladár utca 20/2.) online weboldal karbantartása céljából.

Adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek.

Adatkezelő különös gondot fordít a regisztráció során megadott adatok biztonságos tárolására. Kialakítja belső jogosultsági rendszerét és meghatározza azon munkavállalók körét, akik hozzáférhetnek az adatokhoz és milyen célból tehetik ezt meg. Társaságunk azon munkavállalói férhetnek hozzá a regisztráló adataihoz, akiknek munkaköre közvetlenül a termék / szolgáltatás értékesítési csatornájához fűződik.

 1. Weboldalra történő bejelentkezés

Weboldalra történő bejelentkezés azon érintettek számára érhető el, akik már regisztrációval rendelkeznek. A kezelt adatok köre a bejelentkezéssel szűkebb, tekintve, hogy csak felhasználó névre és jelszóra van hozzá szükség, melyek azonban ugyancsak személyes adatnak minősülnek. Adatkezelés ebben az esetben is önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: 

A bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak, kedvezményeinek biztosítása, ellenőrzése. Korábban megadott adatainak szükség szerinti módosítása, megrendelés egyszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama megegyezik az előző pontban írtakkal.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán keresztül szolgáltatással kapcsolatos hírlevél küldésre iratkozik fel.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, felhasználó név, jelszó
Az adatkezelés célja: Megrendezésre kerülő rendezvények időpontjainak megigénylése.

Az adatkezelés időtartama: A Számv. tv. 169. §-e alapján Adatkezelő bizonylatok megőrzésére köteles 8 évig. Adatkezelő törvényi kötelezettsége alapján ez időtartam alatt jogszerűen kezel minden olyan felhasználóra vonatkozó adatot, melyek az ilyen bizonylatokon szerepelnek.

Adatfeldolgozó: Icon Media Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Pásztor u. 17.) online tárhely/weboldal technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

Adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek.

 1. Vélemények az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól a weboldalon

Az Adatkezelő weboldalán keresztül lehetőséget biztosít arra, hogy a szolgáltatásai iránt érdeklődő személyek véleményüket mások számára is megismerhetővé, közzé tegyék.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásairól szöveges és/vagy pontszámos értékelést kíván adni és hozzájárul az értékelés nyilvánosságra hozatalához

A kezelt adatok köre: név, email cím, az értékelés pontszáma és/vagy szövege

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők döntésének megkönnyítése az értékelés alapján a szolgáltatások, rendezvények minőségének folyamatos fejlesztése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozó: Icon Media Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Pásztor u. 17.) online tárhely/weboldal technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

Adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek.

 1. Hírlevél feliratkozás

A weboldalon a felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. Adatkezelő – összhangban a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grtv.) – reklámtevékenységet csak azon felhasználók számára jogosult végezni, valamint nekik hírlevelet küldeni, akik feliratkozásukkal hozzájárultak személyi adataik kezeléséhez.

A Grtv. 6.§ (2) szerint hozzájáruló nyilatkozat olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, valamint azon személyes adatok körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozattevő hozzájárult, valamint a hozzájárulás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hírlevélre történő feliratkozáshoz csupán név és e-mail cím megadása szükséges. Érintett a honlapon történő regisztráció, vagy bejelentkezés alkalmával külön opcióként választhatja – az opció beklikkelésével -, hogy részére Társaságunk rendszeres időközönként hírlevelet küldjön. Az érintett hozzájárulása ilyen módon kifejezett, aktív.

Adatkezelő a meglévő ügyfélállományára számára akkor küldhet hírlevelet – anélkül, hogy előzetesen ehhez hozzájárultak volna -, ha a hírlevél küldését megelőzően küld számukra egy megkeresést. A megkeresés tartalma és célja az, hogy Adatkezelő begyűjtse a szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat az érintettektől.  Az érintett hozzájárulása megadható egy válasz e-maillel, vagy az e-mailben található linkre történő kattintással, mely elirányítja a címzettet a hírlevél igénylésének klikkeléséig.

A hírlevélre való feliratkozás esetében a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre küldött hírlevelekben történő aktvitást (megnyitás, kattintás) mérje.

A felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy info@xxlmonstertruck.hu címen, illetve a 6050 Lajosmizse, Petrás köz 11.  postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a felhasználót.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, a Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése.

Az érintettek köre: valamennyi természetes személy, aki az Adatkezelő hírlevél szolgáltatását igénybe veszi a hírlevélre való feliratkozással, a személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a direktmarketing célú üzenetekhez és a hírlevél, reklám üzenetekhez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés célja: Az érintett rendszeres tájékoztatása az adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, híreiről, eseményeiről, akcióiról. Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, promóciókról és nyereményjátékokról, termékismertetőkről szóló reklámüzenet küldése a felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevélről történő leiratkozásig kezelheti az érintett személyes adatait, valamint addig, amíg az érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását vissza nem vonja, ill. amíg nem kéri adatainak törlését.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az érintett nem kap hírlevelet, ill. a korábban feliratkozott érintett a megerősítő e-mail hiányában további hírleveleket nem kap a jövőre nézve.

Adatfeldolgozó: Icon Media Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Pásztor u. 17.) online tárhely/weboldal technikai/informatikai feltételeinek biztosítása céljából.

Adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek.

 1. Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk, adatkezelési tevékenységek

 
Amennyiben a felhasználó a weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A Weboldalra látogatással és az „Elfogadom” gomb megnyomásával valamennyi felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő jelen pontban írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

Ilyen adatok a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általa igénybevett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:
Cookie-k (Sütik): A Cookie (Süti) olyan kisméretű fájl, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el az Ön számítógépen, okostelefonján, táblagépén stb. Alkalmazásuk biztosítja, hogy a szolgáltató a felhasználó által elvárt tartalommal tudja megjeleníteni a weboldal tartalmát, (felhasználói élmény biztosítása) emellett a felhasználó böngészését hatékonyabbá tegyék, továbbá elősegítsék a felhasználó érdeklődési körének megfelelő tartalom megjelenítését, vagy pl. nyelvi beállítások, ill. audio és videó fájlok használatához (lejátszásához) is szükségesek.

A sütik számtalan funkcióval és eltérő élettartammal rendelkeznek és nagyon sok fajtájuk ismert.  A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A testreszabott kiszolgálás érdekében az Adatkezelő a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
Cookie-k feladata:

 • információt gyűjtenek a látogatókról;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyíti a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt nyújtanak.

Cookie-k típusai:

 • feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a böngészés befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, ill. a böngészésre használt más eszközről.
 • harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analitics, mint harmadik fél sütijeit. A Google Analitics statisztikai célú szolgáltatás alkalmazásával Adatkezelő információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Ezek az adatok a honlap fejlesztését és felhasználói élmény javítását célozzák. A cookie-k ezen típusa ugyancsak lejáratig a látogató számítógépén, ill. a böngészésre használt más eszközén maradnak, amíg a látogató nem törli őket.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C tv. (Ehtv.) 155. § (4) bek. szerint: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni”.

Lehetőség a Cookie-k kikapcsolására

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy letilthatja a Cookie-kat az Adatkezelő weboldalán a „nem járulok hozzá” gomb megnyomásával.

Amennyiben nem kívánja engedélyezni a sütik elhelyezését, akkor az Adatkezelő nem helyez el sütiket az Ön készülékén. A sütik korlátozása ugyanakkor azzal jár, hogy a weboldal tartalma nem az Ön által megjeleníteni kívánt tartalommal és formában, hanem ehhez képest „korlátozott módban” lesz elérhető, emellett bizonyos funkciók egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek elérhetők.

Naplófájlok: az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.

III. Üzleti partnerek kapcsolattartási személyes adatainak kezelése

Társaságunk a mindennapi működése során üzleti kapcsolatba kerül más gazdasági szereplőkkel. Az üzleti partnerekkel történő együttműködés során szükséges, hogy a teljesítésben részt vevő természetes személyek egymással kapcsolatot tartsanak, mint az egyes üzleti partnerek képviselői, kapcsolattartói.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a Társaság jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pont).

Az érintettek köre: a Társaság valamennyi üzleti partnerének alkalmazásában álló természetes személy, akinek, mit kapcsolattartónak minősül.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (tipikusan egyéni vállalkozók esetén).

Az adatkezelés célja: A Társaság üzleti partnerével szerződés megkötése, üzleti kapcsolattartás, termékáramlás, szolgáltatás folyamatosságának biztosítása és az ehhez szükséges kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolat, ill. az érintett képviselői minőségének megszűnését követő 5 év, kivéve, ha valamelyik jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: az üzleti kapcsolattartás meghiúsulása.

Adattovábbítás: a Társaság nem továbbít jelen pontban nevezett adatok kezelése során adatot harmadik személynek. Adatkezelőnek az érintett kapcsolattartók személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett személyes adatai védelméhez fűződő érdekeivel szemben. Az adatkezelés szükséges és arányos, hiszen nincs olyan más módszer, megoldás, amelynek eredményeképp az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges célok a nevezett személyes adatok kezelése nélkül is megvalósíthatóak lennének. A Társaságunk által meghozott adatbiztonsági intézkedések pedig biztosítják a természetes személyek adatainak védelmét.

 1. Az Ön jogai az adatkezeléshez kapcsolódóan
 2. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet a Társaság jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít. További tájékoztatás kérhető e-mailben az info@xxlmonstertruck.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: ———————————————- – mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.

 1. Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléshez fűződő valamennyi információkhoz hozzáférést kapjon.

Így a következőkhöz: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

 1. Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Ön bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást a Társaságunknak mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint az Ön jogainak érvényesülését.

 1. Törléshez és elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. b) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. e) a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Társaságunk az Ön törlési kérelmét nem teljesíti, amennyiben a további adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike miatt:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatok törlése véglegesen és visszaállíthatatlanul történik.

 1. Az adatkezelés zárolásához, korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) a Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ha Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
 5. a) az Ön hozzájárulásával,
 6. b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 7. c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 8. d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetjük.
 9. Tiltakozáshoz való jog

A következő esetekben lehetséges tiltakozni adatkezelés ellen:

 1. közérdek vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos adatkezelés esetén
 1. jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén.

Ebben a körben, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen – ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

A tiltakozás joga nem gyakorolható, ha a döntés

 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy hazai jog teszi lehetővé, amely az érintett jogának vagy szabadságának, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • az adatkezelés szerződés megkötése vagy teljesítése miatt szükséges;
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 1. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje ezen adatok egy másik adatkezelő részére történő továbbítását. Ön tehát jogosult kérni, hogy személyes adatait a Társaság közvetlenül egy másik adatkezelőnek küldje meg.

 1. Az Ön jogainak érvényesítésére szolgáló eljárásrend

Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett személy erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást.

Kifogás esetén, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az adatkezelő az érintett személyt köteles értesíteni. Az értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel.

Ha Adatkezelő az érintett személyes adat helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett személy hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti („Hatóság”) panasz tétele illeti meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a Hatóság előtti eljárás kezdeményezése és a bírósági jogorvoslat előtt – az érintett személynek szükséges közvetlenül és elsődlegesen Adatkezelőhöz fordulnia a következő elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: +36/000000
Email: info@xxlmonstertruck.hu
Postai cím: 6050 Lajosmizse, Petrás köz 11.

Amennyiben Adatkezelő és az érintett személy együttműködése nem eredményez jogszerű állapotot, abban az esetben az érintett személynek az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére:

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághozfordulhat:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
postacím: 1530 Budapest, Pf.5.;
tel.: 0613911400;
email: .;
honlap címe: http://www.naih.hu;

 1. Kártérítést és sérelemdíjat követelhet:

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Bírósághoz fordulhat:

Az érintetti jogok megsértése esetén, illetve amennyiben az Adatkezelőnek az adatkezeléssel összefüggően benyújtott kifogás kapcsán meghozott döntésével az érintett személy nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a kifogás megvizsgálására meghatározott legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett személy választása szerint – a per az érintett személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Szabályzat szerzői jogi védelem alá esik, melynek kizárólagos jogosultja jelen Szabályzat készítője a szerző szellemi tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jellege alapján. Ebből eredően a Szabályzat készítőjének írásos engedélye nélkül tilos jelen Szabályzat tartalmát (akár részben is) harmadik személy részére lemásolni, átdolgozni, mintaként felhasználni, értékesíteni, ill. harmadik személy részére bármely egyéb felhasználási módot engedni.

A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet az engedély nélküli felhasználást megvalósító személlyel szemben.

Adatkezelő tevékenységének változására, a technikai fejlődésére, az érintett személyek körének módosulására, valamint egyéb, adatkezelési tevékenységét befolyásoló tényezők változására tekintettel jelen Szabályzatát rendszeresen felülvizsgálja, így jelen Szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

Jelen Szabályzat esetleges módosítása esetén Adatkezelő az új, változásokkal kiegészített Szabályzatot az érintettekkel megfelelő módon közli.

8 MONSTER TRUCK +
Ajándék élmény utazás mindenkinek egy
óriás Monster Truck-al!

HELLO ZALAEGERSZEG!

Találkozzunk a TESCO parkolójában!

Július 12. 13. és a 14. napján

START

Péntek – Szombat – Vasárnap – 18:00

Monster Truck DRIFT
&
Autók törése, zúzása és taposása

JEGYÁRAK

3 éves korig a belépés  INGYENES!

ÁLLÓJEGY – 5.000 Ft

ÜLŐJEGY (lelátó) – 7.000 Ft

Pénztár nyitvatartás

Mindennap A Helyszinen 11:00-tól 18:00-ig